Wéi ginn ech Member? / Devenir Membre / How to become a Member


** Veuillez trouver une traduction française ci-dessous **
*** Please find an english translation below ***


D’ AACSPL asbl ass frou fir all Member deen se huet.

Egal op Zivilist, Zaldot, oder Friddenszaldot, jidereen ass bei eis Wëllkomm.

Wann och du Member bei eis ginn wëlls, dann lued der wannechglift den Membersformulaire (ganz ënnen) erof,
fëll en aus,
an schéck eis en entweder per Post oder per Email un

info@aacspl.lu zeréck.

Gläichzäiteg muss de natierlech och deng Cotisatioun vun 25 EUR op de Kont
CCPL IBAN LU61 1111 0236 2655 0000
mat der Kommunikatioun “Cotisation année ….” bezuelen.


L’AACSPL asbl apprécie tous ses membres.

Soldats de la paix, soldats, ou civilistes, tout le monde est bienvenue.

Si vous voulez aussi devenir membre, nous vous prions de bien vouloir télécharger le formulaire ci-joint (en bas de la page) et de bien vouloir nous le renvoyer dûment rempli soit par courrier postal ou par email à info@aacspl.lu

En même temps, nous vous prions de bien vouloir régler la cotisation de 25 EUR sur le compte CCPL IBAN LU61 1111 0236 2655 0000
avec la communication “Cotisation année …”


The AACSPL appreciates all of his members.

Peacekeepers, soldiers, or civilians, everybody is welcome. 

If you want to become a member of the AACSPL, please download the member application form below, fill it out, and return it to us by post to or by email to secretaire@aacspl.lu

At the same time, please be so kindly to pay the annual member fee of 25 EUR to the bank account CCP IBAN LU61 1111 0236 2655 0000 mentioning ” contribution year …. “.

Secrétariat A.A.C.S.P.L. asbl
56 rue Principale
L-5241 Sandweiler