Besoin de parler?

Envie d’écrire?

À la recherche de réponse?


AACSPL Soutien Moral

(+352) 621 17 63 95

soutienmoral@aacspl.lu


Mir hunn eis dofir entscheet den Soutien Moral an d’Liewen ze ruffen, fir den (Ex)Friddenszaldoten kënnen bescht méiglechst ze hëllefen.  • Orientéiere / Guidéieren

a Richtung Impuls, Psycholog…

  • Hëllefen

selwer Léisungen an Entscheedungen ze huelen

akafen goen

  • Nolauschteren

bei SOS Détresse iwwer Telefon an Email

perséinlech bei eis am Sall

  • Encadréieren

bei den éischte Schrëtt dobäi sinn, wéi z.B. bei Impuls, beim Psycholog, wa gefrot


Selbsthëllef Grupp vir Friddenszaldoten.

Dëss Treffen fannen ëmmer statt Mëttwochs an der leschter Woch am Mount. Vun 18:30 – 20:00.

An Der Kantin, 276 rue du Rollingergrund, L-2441 LUXEMBOURG

En Member vum Soutien Moral ass den Daach present vun 18:00 – 20:00.

Dëss Selbsthëllef Gupp ass keng Gruppentherapie, sie soll éischter dovir do sin vir Friddenszaldoten ze erlaaben, an engem geschlossenen Kader, hiert Erlieftent an der Missioun mat Gleichgesënnten kennen ze deelen, Erfahrungen an Meenungen auszetauschen an och an der Grupp Léisungen fannen déi een stärken.

Durch de Kontakt an der Grupp, aus der Isolatioun, aus der Einsamkeet eraus kommen.