Besoin de parler?

Envie d’écrire?

À la recherche de réponse?


AACSPL Soutien Moral

(+352) 621 17 63 95

soutienmoral@aacspl.lu


Mir hunn eis dofir entscheet den Soutien Moral an d’Liewen ze ruffen, fir den (Ex)Friddenszaldoten kënnen bescht méiglechst ze hëllefen.  • Orientéiere / Guidéieren

a Richtung Impuls, Psycholog…

  • Hëllefen

selwer Léisungen an Entscheedungen ze huelen

akafen goen

  • Nolauschteren

bei SOS Détresse iwwer Telefon an Email

perséinlech bei eis am Sall

  • Encadréieren

bei den éischte Schrëtt dobäi sinn, wéi z.B. bei Impuls, beim Psycholog, wa gefrot


Kontakt: soutienmoral@aacspl.lu

Tel: